Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja


Predávajúci: STRIEBRO online
Gabriela Kaňuchová, Ľ. Štúra 7, 072 22 Strážske, IČO: 46522077

Čl. I Rozsah uplatnenia

1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú vzťahy z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Gabrielou Kaňuchovou (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcimi pri predaji tovaru prostredníctvom E-shopu na internetovej stránke www.striebroonline.sk (ďalej len „E-shop“).

2. Tieto VOP upravujú predaj tovaru prostredníctvom internetu v súlade so zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.


Čl. II Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v ponuke E-shopu a záväzok kupujúceho za tovar zaplatiť kúpnu cenu.


Čl. III Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka

1. Kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na internetovej stránke E-shopu.

2. Kúpna zmluva je uzatvorená prijatím doručeného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, pričom prijatím návrhu sa rozumie potvrdenie objednávky predávajúcim.

3. Kupujúci si môže objednať len tovar, ktorý sa nachádza v aktuálnej ponuke zverejnenej na internetovej stránke E-shopu.

4. Kupujúci akceptuje, že produkty môžu byť na fotografiách skreslené a teda sa môžu mierne líšiť od skutočnosti.

5. Vybavené budú iba tie objednávky, ktoré obsahujú náležitosti uvedené v objednávacom formulári.

6. V prípade, ak objednávka doručená predávajúcemu spĺňa všetky náležitosti podľa ods. 4 tohto článku, predávajúci túto objednávku, po zistení dostupnosti tovaru, potvrdí.

7. Potvrdenie objednávky sa uskutoční telefonicky na telefónnom čísle kupujúceho uvedenom v objednávke alebo e-mailom na e-mailovú adresu rovnako uvedenú v objednávke.

8. Kupujúci môže v lehote 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim túto objednávku telefonicky alebo emailom zrušiť. Za zrušenie objednávky v uvedenej lehote kupujúci neplatí žiadny poplatok.

9. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby sa kúpna zmluva, na základe ktorej predávajúci dodá tovar uvedený v ponuke E-shopu kupujúcemu a všetky súvisiace vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim riadili týmito VOP.

10. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si predávajúci včas a riadne splnil svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa ust. § 10 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.


Čl. IV Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a dodať tovar kupujúcemu v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa čl. III ods. 2 VOP.

2. Spôsob prevzatia tovaru si kupujúci vyberá pri objednaní tovaru v objednávkovom formulári, a to formou: a. osobného odberu, alebo b. poštou.

3. V prípade osobného odberu bude tovar pripravený na prevzatie kupujúcim v prevádzke predávajúceho, platbu je potrebné uskutočniť prevodom vopred. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v lehote 7dní od oznámenia o dostupnosti tovaru, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a predať tovar tretej osobe.

4. Zaslanie tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia alebo Slovenskej pošty a.s.. K objednávke v hodnote do predávajúci účtuje poštovné podľa cenníka.

5. Pri dodaní tovaru formou dobierky predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný na tomto mieste alebo na pošte tovar prevziať.

6. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

7. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar odmietne prevziať, prepravca túto skutočnosť poznačí v prepravnom protokole. Kupujúci je však povinný nahradiť všetky náklady spojené s prepravou tovaru na miesto určené kupujúcim a späť do prevádzky predávajúceho.

8. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky a túto skutočnosť potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

9. Ak predávajúci objednávku nesplní a tovar nedodá v lehote podľa ods. 1 tohto článku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.


Čl. V Cena tovaru a platobné podmienky

1. Ceny tovaru sú účtované podľa platného cenníka v mene Euro (€).

2. Ceny tovaru uvedené v ponuke E-shopu sú stanovené v súlade so zák. č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, pri zohľadnení zliav platných v čase objednania tovaru.

4. Cena tovaru uvedená v E-shope nezahŕňa poštovné.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. V prípade prevzatia tovaru formou dobierky, kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti prepravcovi. V prípade platby vopred, kupujúci platí bankovým prevodom priamo na účet predávajúceho ešte pred dodaním tovaru na základe faktúry od predávajúceho doručenej e-mailom po potvrdení objednávky.


Čl. VI Prechod vlastníckeho práva k tovaru

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má predávajúci všetky povinnosti uschovávateľa podľa Občianskeho zákonníka a je najmä povinný tovar bezpečne uschovať na vlastné náklady.


Čl. VII Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
a. dodať správny druh a množstvo tovaru v stanovenej cene, podľa objednávky zákazníka,
b. objednaný tovar adekvátne zabaliť a expedovať,
c. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
d. vystaviť a priložiť k zásielke faktúru ako daňový doklad,
e. splniť si informačnú povinnosť predávajúceho v súlade s ust. § 10 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov,
f. chrániť osobné údaje kupujúceho a neposkytovať ich tretej strane, využívať ich výlučne pre potreby prevádzkovateľa E-shopu.


Čl. VIII Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar, s výnimkou podľa čl. IV ods. 7 týchto VOP,
b. zaplatiť za objednaný tovar stanovenú cenu,
c. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


Čl. IX Zodpovednosť

Predávajúci nezodpovedá za:
a. oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené prepravcom,
b. poškodenie zásielky spôsobené prepravcom,
c. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Čl. X Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v ponuke E-shopu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, a to telefonicky alebo zaslaním e-mailu.

2. Kupujúci je v zmysle ust. § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť v písomnej forme, a to e-mailom alebo listom doručeným predávajúcemu.

4. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
a. identifikáciu kupujúceho,
b. dátum objednávky,
c. presnú špecifikáciu tovaru,
d. určenie spôsobu, akým má predávajúci kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu,
e. číslo účtu a/alebo adresu, na ktorú má predávajúci zaslať sumu zodpovedajúcu vrátenej kúpnej cene.

5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

6. Súčasne s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu, v takom stave, v akom ho prevzal. V prípade, ak kupujúci odstúpil od zmluvy formou e-mailu, je povinný doručiť vrátený tovar do 3 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru späť znáša kupujúci.

7. Po odstúpení od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný prevziať vrátený tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

8. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho.

9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky bez poštovného.

10. V prípade, že kupujúci pošle tovar poškodený , nie v pôvodnom obale, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň predávajúcemu vzniká nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


Čl. XI Reklamácie

Záručná doba a reklamačné konanie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.striebroonline.sk.


Čl. XII Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu STRIEBROonline.sk osobné údaje svojich zákazníkov, získané registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Prevádzkovateľ internetového obchodu STRIEBROonline.sk, v súlade s vyššie uvedeným zákonom, poskytuje osobné údaje zákazníkov výlučne externému dopravcovi na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email adresa a telefónne číslo zákazníka.

3. Prevádzkovateľ internetového obchodu STRIEBROonline.sk na žiadosť zákazníka bezodkladne zlikviduje jeho osobné údaje z databázy.

4. Kupujúci, ak je fyzickou osobou, je povinný v objednávke oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu v súlade s ust. § 457 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Kupujúci, ak je právnickou osobou, je povinný v objednávke oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH), telefónne číslo a e-mailovú adresu.

6. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci môže poskytnúť tieto údaje prepravcovi pre hladký priebeh doručenia tovaru a vystavenia daňového dokladu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek v písomnej forme listom doručeným predávajúcemu. Súhlas kupujúceho zanikne dňom doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.

8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


Čl. XIII Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2012.

2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia VOP na internetovej stránke E-shopu.

5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v týchto VOP neupravené sa riadia relevantnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.